Škola šermu

O nás

Texty

Aktuality

Středověká militaria z muzea v Počátkách

Analýza roztržené hákovnice z hradu Helfštýn

Kovové artefakty z Nedakonic

Chladné zbraně Moravský Krumlov

Freska Švihov, zápas

Zdobená sekera z Ochozu u Brna

Meče s lichoběžníkovitou hlavicí

Římský meč Brno-Bystrc

Dlouhé meče Choceň a Vysoké Mýto

Hlavice meče Rohotěř

Komorový kachel Brno

Dlouhé meče Broumov

Militarie Mor. Krumlov

Nášlapný ježek

Kopí Viktorina ze Žerotína

Tesáky Zvíkov

Třmen Utěchov

Plátové zbroje Brodek

Na těchto stránkách si můžete prostudovat a stáhnout původní autorské studie členů společnosti věnované středověkým a raně novověkým militariím, dějinám evropských bojových systémů, hmotné kultuře středověku a raného novověku, či problematice středověku vůbec.

Poskytnutím studií na těchto webových stránkách chceme usnadnit přístup odborné i laické veřejnosti k těmto výsledkům našeho bádání, neboť si uvědomujeme, jak je někdy nesnadné odbornou literaturu získat.

Snad tato naše snaha bude chápána, tak jak je zamýšlena a podnítí spolupráci mezi lidmi, zabývajícími se obdobnou problematikou, jejíž studium tvoří hlavní náplň naší společnosti.

Petr Žákovský
Středověká militaria ze sbírek Městského muzea v Počátkách

Archeologické výzkumy na Vysočině 2/2011

MV Jihlava – MV Havlíčkův Brod – MV Pelhřimov – Archaia Brno

ISBN 978-80-86382-36-4

V rámci probíhajícího soupisu středověkých a raně novověkých militarií ze sbírek českých a moravských muzeí byla zpracována i drobná kolekce středověkých artefaktů, spjatých s výstrojí a výzbrojí středověkých bojovníků, která je dnes uložena ve sbírkách Městského muzea v Počátkách. Z výstroje jezdce a koně je ve zpracovávaném souboru zastoupena jedna ostruha z průběhu 2. poloviny 14. – 1. poloviny 16. století a udidlo poměrně ojedinělé konstrukce. Pozornost si však zaslouží především kopí se značkou na listu a jednoruční tesák.

Klíčová slova: ostruha – udidlo – kopí – tesák - Počátky


dokument v PDF

Figeľ, D. – Hložek, M. – Hošek, J. – Schenk, Z. – Žákovský, P.
Interdisciplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn

Castellologica bohemica 12

AÚ AV ČR Praha – SPS Praha 2010

ISBN 978-80-87365-33-5

Ve studii je v krátkosti představen náhodný nález roztržené železné hlavně hákovnice z areálu hradu Helfštýna, který byl podroben i metalografické analýze, která prokázala použití vysokofosforového železa při její konstrukci. Vlastní poškození a destrukci zbraně pak můžeme nejspíše připsat nesprávné manipulaci se studovanou zbraní při nízkých teplotách.

Klíčová slova: hákovnice – Helfštýn – metalografie - inventář
 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Tesák z holešické tvrze na Příbramsku

In: Ławrynowicz, O. – Maik, J. – Nowakowski, P. A. (edd.): Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin.

IAU Łódź – IAEPAN Łódź – SNAP Łódź – ŁTN Łódź 2011

ISBN 978-83-933586-0-1

Krátká studie o náhodně nalezeném nožovitém tesáku z areálu spodní holešické tvrze, kde je na základě komparace s dosud podchycenými analogickými exempláři studovaná zbraň datována rámcově do průběhu konce 14. až počátku 16. století.

Klíčová slova: Tesák – záštitný trn – tvrz – dvůr - Holešice
 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Tesáky s prořezávanými záštitnými trny z moravských sbírek.

Archeologické rozhledy LXIII

AÚ AV ČR Praha 2011

ISSN 0323-1267

Při provádění soupisu středověkých a raně novověkých militárií z českých a moravských sbírek byla již objevena řada unikátních zbraní. K nim bezpochyby patří i v této krátké studii prezentované dva bohatě zdobené tesáky, jež jsou vybaveny masivními záštitnými trny se specifickou výzdobou, se kterou se na ostatních zbraních setkáváme jen velmi ojediněle. K těmto studovaným zbraním však pohříchu postrádáme jakékoliv informace o místě jejich nálezu. Díky bohaté výzdobě a srovnáním s obdobně dekorovanými předměty je lze velmi pravděpodobně datovat do konce 15. a počátku 16. století.

Klíčová slova: Tesák – záštitný trn – klíč – udidlo – Bruntál – Jihlava – Východná.
 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic. Příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora.

Archaeologia historica 36/2

ÚAM FFMU Brno - MVS Brno – AÚ SAV Nitra –– AÚ AV ČR Brno 2011

ISSN 0231-5823

Studie se v krátkosti zabývá historií centra radikálního husitství na jihovýchodní Moravě, jež Vavřinec z Březové ve své kronice nazývá „Novým Táborem“, a na základě rozboru železných artefaktů získaných v průběhu času v místní poloze „Sádky“ v Nedakonicích se pokouší přispět ke konečnému řešení otázky lokalizace tohoto vojenského tábora, která doposud kolísá mezi Nedakonicemi a Uherským Ostrohem. Díky přítomnosti většího počtu militarií předkládaná práce pak spíše vychyluje misky pomyslných vah na stranu prvně jmenované obce.

Klíčová slova: Husité – Nedakonice – Velehrad – meč – tesák – ostruha – třmen – kopí – řemeslnické nástroje – dlaždice.
 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Středověké a raně novověké chladné zbraně ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově.

In: Měřínský, Z. (ed.): Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel.

Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II/2010

Masarykova univerzita Brno 2011

ISBN 978-80-210-5541-4

V předkládané studii je prezentována velmi kvalitní kolekce středověkých a raně novověkých militarií ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově. Celkem je zde zpracováno 37 předmětů, mezi nimiž nechybí dva dlouhé meče, tesáky, dýky, kordy, palcáty, sekery, hroty kopí, sudlice a halapartna. Díky pečlivé práci někdejšího ředitele a významného místního badatele J. Kaufmana známe u drtivé většiny předmětů i jejich rámcovou lokalizaci, přičemž největší část artefaktů pochází z hradu Templštejna.

Klíčová slova: Dlouhý meč – tesák – dýka – kord – palcát – sekera – kopí – sudlice – halapartna – Templštejn.
 
dokument v PDF

Petr Žákovský
Freska s motivem zápasníků z hradu Švihova v kontextu vývoje evropských bojových systémů.

Archaeologia historica 35/1-2

ÚAM FFMU Brno - MVS Brno – VM Pardubice – Univerzita Pardubice – AÚ SAV Nitra –– AÚ AV ČR Brno 2010

ISSN 0231-5823

ISBN 978-80-210-5272-7

V předkládaném příspěvku je hodnocena část známé freskové výzdoby z Červené bašty na hradě Švihově, která zobrazuje zápasící dvojici, a to z poněkud netradičního úhlu. Výjev je zařazen do vývoje evropských bojových systémů a je porovnán s několika známými učebnicemi zápasu. Na základě těchto textů a obdobných ikonografických dokladů je pak navržena nejpravděpodobnější interpretace zobrazené zápasnické techniky a je vyslovena i hypotéza o možné předloze ke studované fresce.

Klíčová slova: Ringerbuch – Fechtbuch – zápas – Švihov – freska.

 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Nález zdobené sekery z Ochozu u Brna

In: Časopis Společnosti přátel starožitností 117

Společnost přátel starožitností

ISSN 1803-1382

MK ČR E11

Studie prezentuje náhodně nalezenou sekeru z katastru obce Ochoz, kterou lze díky jejímu poměrně vzácně objevujícímu se tvaru s největší pravděpodobností datovat do průběhu 15.-16. století. Tuto dataci podporuje i výrazná kovářská značka, která je umístěna na krčku sekery, jejíž reliéf můžeme interpretovat jako vyobrazení házecí sekery, tzv. Wurfbeil, jež se ve výzbroji evropských vojsk objevují právě zejména v uvedeném časovém úseku.

Klíčová slova: sekera – Wurfbeil – Ochoz.

 


dokument v PDF

Petr Žákovský
Meče s lichoběžníkovitou hlavicí. Příspěvek k poznání raně novověkých pobočních zbraní.

In: Ungerman, Š. – Přichystalová, R. (edd.): Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám.

Nakladatelství Lidové noviny 2010

ISBN 978-80-7422-027-2

Studie prezentuje dosud nepublikované raně novověké meče, které jsou přes značnou morfologickou rozdílnost čepelí i garnitur rukojetí opatřeny analogickým typem lichoběžníkovitých hlavic s vertikální rýhou. Daný typ hlavic nebyl prozatím stávajícími typologickými systémy podchycen, což je způsobeno nepochybně faktem, že zbraním z průběhu 16. století nebyla prozatím věnována taková pozornost, jako jejich starším předchůdcům.

Klíčová slova: meč – lichoběžníkovitá hlavice – Olomouc – Uherské Hradiště – Bučovice – Náchod – Klatovy.

 

dokument v PDF

Petr Žákovský - Jan Jílek
Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-venkov). Starší-mladší doba římská. Náhodný nález. Povrchový sběr.

Přehled výzkumů 50

AÚ AV ČR Brno 2009

ISSN 1211-7250

MK ČR E 18648

V této krátké studii je předběžně prezentován ojedinělý nález čepele římského meče z Brna-Bystrce, který lze na základě jeho typologické příslušnosti přiřadit ke spatham typu Lauriacum-Hromówka, které se vyskytují zpravidla v rozmezí relativně chronologických stupňů B2b-C2/C3. Tento artefakt se sice poněkud vymyká hlavní oblasti našeho zájmu, ale nemohli jsme si nechat uniknout na Moravě tak unikátní nález.

Klíčová slova: doba římská - meč - Lauriacum-Hromówka - Brno-Bystrc

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Dlouhé meče ze sbírek muzeí v Chocni a Vysokém Mýtě.

Archeologické rozhledy LXI

AÚ AV ČR Praha 2009

ISSN 0323-1267

Od roku 2000 probíhá s přestávkami soupis středověkých a raně novověkých militárií ze sbírek českých a moravských institucí i soukromých sbírek, v jehož rámci byly zpracovány i předměty této kategorie ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Orlického muzea v Chocni. Pro předkládanou studii byly vybrány dlouhé meče, z nichž jeden byl údajně nalezen v areálu hradu Žampach a ostatní pak na různých, dnes bohužel blíže neznámých místech katastru Chocně. Meč ze Žampachu je na čepeli značen vlevo běžícím vlkem a jednorožcem, díky čemuž jeho výrobu můžeme celkem spolehlivě shledávat v Pasově někdy na přelomu 13.-14. století. Do stejného časového úseku můžeme datovat i typologicky shodný meč z Chocně. Zbývající dva meče, které lze klasifikovat jako typy XVII, H1, 1 a XVII, H1, 1b je možno datovat do průběhu 2. poloviny 14. a 1. poloviny 15. století.

Klíčová slova: dlouhý meč – pasovský vlk – jednorožec – značka na řapu - Pasov – Žampach – Choceň.

 

dokument v PDF

Lenka Sedláčková – Petr Žákovský
Mackovice (okr. Třebíč). Rohoteř. Středověk. Ojedinělý nález. Povrchový sběr.

Přehled výzkumů 48

AÚ AV ČR v Brně 2007
ISSN 1211-7250
ISBN 80-86023-83-4

Tento krátký příspěvek pojednává o náhodně nalezené hlavici meče z areálu zaniklé osady Rohoteř u Mackovic (okr. Třebíč), kterou lze datovat pouze rámcově a to do průběhu 13.-15. století.

Klíčová slova: Rohoteř – zaniklá osada – meč.

 

dokument v PDF

Irena Loskotová – Petr Žákovský
Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle.

Brno v minulosti a dnes XXI

Magistrát města Brna – Archiv města Brna 2008
ISSN 0524-689X
ISBN 978-80-86736-10-5
Studie se zabývá jedním ze starších nálezů komorových kachlů s čelní vyhřívací deskou zdobenou reliéfem šermující dvojice z konce 15. století, který byl nalezen na Dvořákově ulici č. 14 v Brně. Daný reliéf lze poměrně s úspěchem srovnat s reálnou šermířskou technikou, kterou nalezneme v celé řadě dobových šermířských učebnicích. Kvalitní barevnou fotografii studovaného kachle nalezne zájemce v katalogu gotických a renesančních kachlů z Moravy a Slezska (Krása, která hřeje 2008, 71, kat. č. 217).

Klíčová slova: komorový kachel – Brno – Fechtbuch.

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově.

Archaeologia historica 33

MVS Brno – AÚ SAV Nitra – ÚAM FF MU Brno – AÚ AV ČR Brno 2008
ISSN 0231-5823
ISBN 978-80-7275-076-4

Předkládaná studie prezentuje prozatím neznámé vrcholně a pozdně středověké značené meče ze sbírek Městského muzea v Broumově. Všechny tři velmi kvalitní exempláře lze s jistou dávkou skepse považovat za výrobky pasovských mečířských dílen a u dvou mečů můžeme navíc na základě studia jejich značek uvažovat o jejich zhotovení přímo v dílnách mečířské rodiny Ständlerů na přelomu 15. a 16. století. Nejhodnotnější kus ze studované kolekce pak představuje solitérně dochovaná čepel z průběhu 1. poloviny 14. století, která je opatřena prozatím nerozšifrovaným nápisem a značkami v podobě běžícího vlka a jednorožce.

Klíčová slova: Meč – značka v podobě tzv. pasovského vlka a jednorožce – značky na řapech zbraní – mečířská rodina Ständlerů – Pasov.

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Středověká a raně novověká militaria ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově.

Hrbáčková, A. (ed.): 100 let založení muzea v Moravském Krumlově 1907-2007.
Moravský Krumlov 2008

Článek otištěný v tomto sborníčku je podstatně zkrácenou verzí určenou laickému čtenářstvu rozsáhlé studie, která by měla vyjít ve sborníku Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II. V tomto ohledu na ní musí být nazíráno. V článku je v krátkosti představena velmi bohatá a kvalitní sbírka militarií, které pocházejí ze širšího okolí Moravského Krumlova. Za všechny stačí uvést dva exempláře dlouhých mečů, šest tesáků, tři dýky a dva kordy.

Klíčová slova: meč – tesák – dýka – kord – kopí – palcát - sekera

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Nášlapný ježek. Příspěvek k poznání jedné opomíjené středověké a raně novověké militarie.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M) 12-13
Masarykova univerzita Brno 2009
ISSN 1211-6327
ISBN 978-80-210-4894-2

Jak již název napovídá, zabývá se studie dosud poměrně opomíjeným typem militarie, v české odoborné literatuře většinou nazývané nášlapný ježek. Na základě vybraných archeologických nálezů je zde navržena jednoduchá typologie, která byla vytvořena na bázi morfologických odlišností jednotlivých typů zbraně. Vybrané písemné a ikonografické prameny pak slouží k vytvoření hypotézy o používání a aplikaci studovaného typu zbraní.

Klíčová slova: nášlapný ježek – hrad – tvrz – polní opevnění

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí.

Castellologica bohemica 11

AÚ AV ČR Praha – SPS Praha 2008

ISSN 1211-6831

ISBN 978-80-86124-98-8

Ve studii je prezentováno unikátní kopí, jehož tulej je zdobena čtyřmi tauzovanými destičkami s nápisem, který obsahuje jméno Viktorina ze Žerotína. Hrot kopí je obecně zařazen do vyčleněného typu hrotů, pro které je charakteristická částečně hraněná tulej. Na základě srovnání s těmito kopími a pak zejména na rozboru vlastního nápisu lze kopí datovat do přelomu 15. a 16. století. Zbraň nejspíše můžeme přiřadit Viktorinovi ze Žerotína, synovi Jana staršího ze Žerotína a Machny z Nové Cerekve, který se narodil 16. 10. roku 1476. Tento fakt potvrzuje i nedávno nalezený analogický hrot z území Bulharska, kde je Viktorinův predikát rozšířen na ze Žerotína a Jičína.

Klíčová slova: kopí – Viktorin ze Žerotína – Boskovice

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova.

Castellologica bohemica 11

AÚ AV ČR Praha – SPS Praha 2008

ISSN 1211-6831

ISBN 978-80-86124-98-8

Cílem této krátké studie je předběžné zhodnocení dvou zvíkovských tesáků a jejich srovnání s dosud podchycenými exempláři, které vykazují jisté morfologické a typologické shody. První z těchto tesáků je bohatě zdobená zbraň, kterou lze přiřadit k tesákům se širokou čepelí s nevýrazným hrotem situovaným v ose zbraně. Hlavice zbraně se svým poměrně unikátním tvarem hlásí do jedné z variant tzv. zobákovitých hlavic a rozšiřuje nám tak skupinu hlavic daného typu o další zdobený exemplář. Zbraň je opatřena i zdobeným trychtýřovitým záštitným trnem. Zbraň můžeme datovat do průběhu 2. poloviny 15. století. Obdobně lze datovat i druhý tesák, který můžeme zařadit do poměrně početné skupiny jednoručních tesáků se štíhlou čepelí a výrazným hrotem. Na tomto druhém tesáku je zajímavé, že původně určitě nebyl vybaven záštitným trnem ani vlastní záštitou, takže ruka majitele zbraně nebyla nijak chráněna.

Klíčová slova: tesák – záštitný trn - Zvíkov

 

dokument v PDF

Lenka Sedláčková – Petr Žákovský
Brno (k. ú. Útěchov, okr. Brno
město). Středověk. Ojedinělý nález. Povrchový sběr. Soukromá sbírka.

Přehled výzkumů 49

AÚ AV ČR Brno 2008
ISSN 1211-7250
MK ČR E 18648

V této krátké studii je prezentován bohatě zdobený asymetrický třmen, který byl nalezen při průzkumu a dokumentaci zaniklých komunikací na katastru Útěchova. Na základě srovnání s analogickými exempláři jej lze s největší pravděpodobností datovat do závěru 15. století.

Klíčová slova: třmen – zaniklé komunikace – Útěchov.

 

dokument v PDF

Petr Žákovský
Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?). Příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí.

Archaeologia historica 34

MVS Brno – ZM Plzeň – AÚ SAV Nitra – ÚAM FFMU Brno – AÚ AV ČR Brno 2009

ISSN 0231-5823

ISBN 978-80-7275-079-5

Předkládaná studie představuje poměrně unikátní kolekci vrcholně středověkých plátových zbrojí, která byla s největší pravděpodobností nalezena ve druhé polovině 19. století někde na katastru obce Brodek u Přerova. Svým charakterem se jednotlivé části zbrojí hlásí k velmi vzácně se objevujícím typům zbrojních součástí, k nimž nalezneme jen velmi malé množství srovnatelných exemplářů v celé Evropě. Na základě srovnání s tímto skrovným dochovaným materiálem a ikonografickými prameny můžeme prozatím daný soubor datovat s největší pravděpodobností do závěru 14., maximálně pak do průběhu první poloviny 15. století. V současné době je připravena do tisku značně rozšířená a doplněná verze v anglickém jazyce, včetně metalografického rozboru jednoho segmentu ochrany zad.

Klíčová slova: Zbroj – kyrys – plátová rukavice – opěrka kopí – platnéřské práce druhé poloviny 14. a první poloviny 15. století – figurální náhrobní kameny.

 

dokument v PDF